Merkez Yönetmeliği

 

Resmi Gazete

22 Aralık 2003

Sayı: 25324

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Kuruluş

Madde 1 — İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde, Rektörlüğe bağlı olarak "İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi" adında bir merkez kurulmuştur (Bundan sonra "Merkez" biçiminde kısaltılarak anılacaktır.)

 

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı, insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmaktır.

 

Hukuksal Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin değişik 2 nci fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

 

Görev ve Yetki

Madde 4 — Merkez, 2 nci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için şu faaliyetlerde bulunur:

a) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde yayımlamak;

b) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak;

c) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütlerle merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak;

d) Değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, insan hakları kavramının önemini vurgulayan ve bunun uygulamada işlerlik kazanmasını hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek;

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda, yüksek öğretim mevzuatı çerçevesinde, hukuki danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak;

f) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanında ulusal ve uluslararası düzeyde verilen mahkeme kararlarını, sözleşmeleri ve uygulamaları izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak;

g) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, merkeze ait bir süreli yayını hazırlayıp yayımlamak;

h) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Organları

 

Organlar

Madde 5 — Merkezin organları şunlardır:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

d) Merkez Müdürü.

 

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 6 — Genel Kurul, Merkez Müdürünün başkanlığında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bağlı Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat ve İletişim Fakültelerinin merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi, ilgili dekanın olumlu görüşü üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanan birer üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden atanabilir.

 

Genel Kurulun Toplanması

Madde 7 — Genel Kurul, her yıl Kasım ayı içinde Merkez Müdürünün daveti üzerine ve Merkez Müdürü tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

İlk davet üzerine toplantı çoğunluğu sağlanamazsa; aynı usulle, on beş gün içinde toplanılmak üzere ikinci toplantı daveti yapılır. Bu iki halde de toplantı çoğunluğu sağlanamazsa, gündemdeki konular Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 8 — Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin Yönetim Kurulu üyelerini seçmek;

b) Merkezin yıllık çalışma raporunu incelemek ve karara bağlamak;

c) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Danışma Kurulu üyelerini seçmek;

d) Merkezin faaliyetleri konusunda öneri ve tavsiyelerde bulunmak.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 9 — Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Müdür Yardımcısı ile Genel Kurul tarafından, merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı üniversite öğretim elemanları arasından Merkez Müdürü tarafından önerilecek altı aday arasından üç yıl için seçilecek üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden atanabilir.

 

Yönetim Kurulunun Toplanması

Madde 10 — Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olmak üzere, Merkez Müdürünün daveti üzerine ve Merkez Müdürü tarafından belirlenen gündemle toplanır. Müdürün uygun görmesi halinde, toplantı öncesi ve sırasında üyelerden gelen öneriler üzerine gündeme başkaca hususlar eklenebilir.

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Arka arkaya üç kez veya bir yıllık bir dönem içinde toplam altı kez mazeretsiz olarak toplantılara katılmayan üyelerin görevine Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından son verilir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 11 — Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde tanımlanan amaç çerçevesinde, Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirtilen konulara ilişkin kararlar almak ve bunları yürütmek;

b) Genel Kurul tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlamak ve mevzuat gereğince Yönetim Kurulunca yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek.

 

Danışma Kurulunun Oluşumu

Madde 12 — Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne bağlı Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat ve İletişim Fakültelerinin Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi, ilgili dekanın olumlu görüşü üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanan birer üye;

b) İnsan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi konusundaki faaliyetleri ve çalışmaları nedeniyle Danışma Kurulu üyesi olmasında yarar görüldüğüne Yönetim Kurulu tarafından karar verilerek veya bu nitelikteki kurum ya da örgütleri temsilen, bunlar tarafından belirlenerek Rektör tarafından atanan kişiler.

Yabancı uyruklular da Danışma Kurulu üyesi olarak atanabilir.

Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir dönem için atanır. Üyelik süresi sona erenler, aynı usulle yeniden atanabilir.

 

Danışma Kurulunun Toplanması, Görev ve Yetkileri

Madde 13 — Danışma Kurulu, yılda en az bir kez olmak üzere, Merkez Müdürünün daveti üzerine toplanır.

Danışma Kurulu, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde tanımlanan amaç doğrultusunda, merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini Merkez Müdürüne sunar.

 

Merkez Müdürünün Atanması

Madde 14 — Merkez Müdürü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinin merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıllık bir dönem için Rektör tarafından atanır.

 

Müdürün Görev ve Yetkileri

Madde 15 — Müdür’ün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek;

b) Bu Yönetmelikte öngörüldüğü biçimde, merkez organlarını toplantıya çağırmak.

c) Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

d) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda yürütülmesini sağlamak;

e) Merkezin gelir ve giderlerine ilişkin tasarrufta bulunmak. Merkez faaliyetlerinin giderlerini karşılamak için kaynak sağlayıcı girişimlerde bulunmak. Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede, yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bu sayede, ulusal ve uluslararası zeminde mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

 

Müdür Yardımcısı

Madde16 — Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde, Üniversitenin tam zamanlı kadrolu öğretim üyeleri arasından bir kişiyi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak atanmak üzere seçebilir.

Merkez Müdürü olmak için aranan nitelikler Müdür Yardımcısı için de geçerlidir.

Müdür Yardımcısı, en fazla üç yıl için atanabilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya her hangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Merkez Müdürü, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir.

 

Müdür Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 17 — Müdür Yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Merkez Müdürünün görevlerini yerine getirmek;

b) Görevlerini yerine getirmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak;

c) Merkez Müdürünün verdiği yetki çerçevesinde, merkezi yönetmek, temsil etmek ve Merkezle ilgili işlemleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliği PDF formatında indirmek için tıklayınız.