Merkez Yönetmeliği

31 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31736

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI HUKUKU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Hukuk Fakültesi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

c) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

e) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi hedefine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında araştırma yapmak ve bunları Türkçe ve/veya yabancı dillerde basılı olarak veya elektronik ortamda yayımlamak.

b) İnsan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Merkezin amacı ile ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası düzeydeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, hükümetlerarası örgütler, akademik kurumlar ve sivil toplumla ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör çalışanlarının meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerine katkı sağlamak.

d) Toplumda insan hakları bilincinin yaygınlaşmasını, sivil toplumun insan hakları alanındaki yetkinliğinin arttırılmasını ve insan hakları hukuku uygulamasının güçlendirilmesini hedefleyen eğitim çalışmaları hazırlamak ve yürütmek.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; bilirkişilik, danışmanlık ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, uzman görüşü hazırlamak.

f) İnsan hakları ve insancıl hukuk alanlarındaki gelişmeleri izlemek ve raporlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde verilen mahkeme kararlarını, hükümetlerarası örgütler ile bunların insan hakları denetim organlarının karar, değerlendirme, görüş ve çalışmalarını, uluslararası sözleşmeleri ve bunların uygulamasını izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak.

g) Merkez bünyesinde araştırma faaliyeti yürütmek isteyen araştırmacılara ve Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda bilgi ve deneyim kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere, Merkezin yürüttüğü çalışmalara katkı ve katılım olanağı sağlamak.

ğ) Lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin insan hakları ve insancıl hukuk alanındaki bilgilerini arttırmak, bu alanlarda yapmak istedikleri çalışmaları desteklemek ve bu kişilere yönelik eğitim çalışmaları tasarlamak ve gerçekleştirmek.

h) Üniversite bünyesinde diğer birimlerce Merkezin amacı doğrultusunda yürütülen çalışmalara destek vermek, ortak çalışma yürütmek ve danışmanlık sunmak.

ı) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üyeden oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplinlerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.