Avrupa Konseyi 3. 'Pusula' İnsan Hakları Eğitimi Forumu, 5-7 Ekim 2016

Avrupa Konseyi 3. 'Pusula' İnsan Hakları Eğitimi Forumu, 5-7 Ekim 2016

'Pusula' İnsan Hakları Eğitimi Forumunun üçüncüsü 5-7 Ekim 2016 tarihleri arasında Avrupa Konseyi tarafından Budapeşte’deki Avrupa Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. “Eşitliği Öğrenmek, İnsan Onuru ile Yaşamak” sloganıyla düzenlenen foruma aralarında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde gençlerin insan hakları eğitimi alanında çalışan uzmanların da bulunduğu 120 kişi katıldı. Forum boyunca Avrupa’da ve daha geniş bir coğrafyada insan hakları eğitiminin kalitesi, tanınması ve yaygınlaşmasını yedi sene önce gerçekleşen son forumdan bu yana mümkün kılan gelişmeler tartışıldı.

Forumun gündeminde günümüz toplumsal, siyasi ve ekonomik bağlamında resmi ve okul dışı eğitimde profesyonellerin karşılaştığı sorunlar ve zorluklar vardı. Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı'nın uygulanması da forumda ele alınan konulardan biriydi. Katılımcılar, Şart'ın daha etkin bir biçimde hayata geçirilmesine, gençlere yönelik insan hakları eğitiminin daha yaygın olarak uygulanmasına ve resmi eğitimin ayrılmaz bir parçası olmasına yönelik tavsiyelerde bulundular. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Estonya Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen forumda amaç, Avrupa Konseyi’nin temel değerlerinin geliştirilmesine ve gençlerin ve çocukların haklarının korunmasına katkıda bulunmak idi. 

Foruma İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni temsilen Öğretim Görevlisi Burcu Yeşiladalı katıldı. Yeşiladalı forum kapsamında düzenlenen ‘ayrımcılık’ ve ‘insan hakları eğitiminin etki değerlendirmesi’ temalı grup toplantılarına katıldı.

Forumun kapanış oturumunda katılımcılar tarafından bir sonuç bildirgesi sunuldu. Bu bildirge ile katılımcılar Avrupa Konseyi ve tüm üye devletlere aşağıdaki konularda çağrıda bulundular:

  1. Hem resmi hem de okul dışı eğitimde yerel ve ulusal düzeyde insan haklarına yapılan yatırımın artırılması ve gençlerin bu eğitime erişiminin güvence altına alınması. 
  2. Avrupa Konseyi’nde yurttaşlık ve insan hakları eğitimine yönelik eğitim kaynaklarının ve etkinliklerin geliştirilmesine öncelik verilmesi ve İnsan Hakları Eğitimi Gençlik Programı’nın devamlılığının garanti altına alınması. 
  3. İnsan hakları eğitiminin resmi öğretim müfredatına ve öğretmen eğitimine entegre edilmesi ve okul dışı eğitim pratiklerinin ve birikiminin geliştirilmesi için gerekli adımların atılması.
  4. Avrupa Konseyi Demokratik Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı'nın kapsamlı olarak uygulanması ve insan hakları eğitimi ile ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin uygulanması için üst düzeyde sorumluluk alınması. 
  5. Şart'ın gençlik örgütlerinin de katılımıyla sistemli bir biçimde gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi için şeffaf mekanizmaların devreye sokulması. 
  6. Tüm gençlerin haklara erişiminin güvence altına alınması için acil önlemler alınması ve alınan tasarruf tedbirlerinin gençler üzerindeki olumsuz etkisinin ortadan kaldırılması. Avrupa Konseyi’nin ‘Gençlerin Haklara Erişimi’ ve ‘Dezavantajlı Yerleşimlerdeki Gençlerin Sosyal Haklara Erişimi’ ile ilgili tavsiyelerinin bütünüyle uygulamaya geçilmesi. 
  7. Hak temelli gençlik çalışmalarına ve politikalarına, ayrıca gençlik örgütlerine yönelik yatırımların artırılması vasıtasıyla Avrupa Konseyi gençlik alanının ve yönetim sisteminin güçlendirilmesi.    

 

Forum hakkında detaylı bilgi (İngilizce)

Forum sonuç bildirgesi (İngilizce)

Avrupa Konseyi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı (Türkçe).

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Eğitimi Gençlik Programı (İngilizce)

Pusula: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu

 

Fotoğraf: Avrupa Konseyi İnsan Hakları Eğitimi Gençlik Programı