Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı, 31 Ocak 2017

Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı, 31 Ocak 2017

 

31 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, yürürlük maddesi uyarınca 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmeliğin amacı, Hareket Kısıtlılığı Olanların Taşımacılık Hizmetlerine Erişimi Konusunda Paydaş Analizi ve İstişaresi Yapılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi kapsamında, Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun oluşumunu, görev, yetki ve sorumluluklarını, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemektir. Avrupa Birliği Teknik Yardım Projesi kapsamında, geçici olarak oluşturulacak olan Kurul; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla oluşacak ve görev süresi bir yılı aşmayacaktır. En az beş, en fazla yedi kişiden oluşancak Kurulun görev süresi, ihtiyaç halinde en fazla bir yıl ve bir kez uzatılabilecektir. 

Kurulun başlıca görevleri şunlardır: Engelliler ve hareket kısıtlılığı olanların yolculuklarında ve haberleşme hizmetleri konusunda yaşamakta olduğu sorunları tespit etmek; bu konularda araştırma, inceleme ve projelendirme çalışmaları yürütmek; kanun ve/veya ikincil düzenlemelerde değişiklik gerektiren hususları tespit etmek; araştırma ve incelemelere bağlı olarak ulaştırma altyapıları ve taşımacılık faaliyetlerinin emniyetinin iyileştirilmesi için teklif hazırlamak; bir ulaştırma türünde engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan yolcuların yaşamakta olduğu sorunları özel olarak araştırmak, incelemek ve bütün ulaştırma türlerini kapsayacak şekilde teklif hazırlamak; engellilere ve hareket kısıtlılığı olan yolculara ilişkin yıllık istatistik çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bu çalışmaların sonuçlarını yayımlamak.