Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Değişiklik Getiren 15 No'lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı, 18 Şubat 2016

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Değişiklik Getiren 15 No'lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı, 18 Şubat 2016

15 Nolu Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) başlangıç kısmına, AİHS’de güvence altına alınan haklarla ilgili asli yükümlülüğün devletlere ait olduğuna vurgu yapan yeni bir cümle ekleniyor ve  bireysel başvuruların iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren altı ay içerisinde yapılmasına ilişkin kural değiştirilerek, süre dört aya indiriliyor. Protokol, 24 Haziran 2013 tarihinde imzaya açıldı. Yürürlüğe girmesi için AİHS’e taraf bütün devletlerin Protokol’ü onaylaması gerekiyor.

Türkiye, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Değişiklik Getiren 15 Nolu Protokol’ü 13 Eylül 2013'te imzalamıştı. Protokol’ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun, 18 Şubat 2016 tarih ve 29628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak Türkiye açısından Protokol’e taraf olma usulü henüz tamamlanmadı.

Türkiye hukukuna göre, imzalanan sözleşme bakanlar kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulup buna ilişkin bir onaya uygun bulma kanunu çıkartılması, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanının imzaladığı bakanlar kurulu kararnamesinin Resmi Gazete’de yayımlanması ve bu işlemlerin tamamlanmasının ardından sözleşmeye ilişkin onay belgesinin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp ilgili sözleşmede belirtilen yetkili mercie gönderilmesi gerekiyor. Sözleşme, iç hukukta bakanlar kurulu kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandığında, uluslararası açıdan ise onay belgesi yetkili mercie sunulur sunulmaz veya sözleşmede belirlenen süre sonunda hukuken bağlayıcı hale geliyor.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Değişiklik Getiren 15 No'lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'a ulaşmak için tıklayınız.