Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk Seminerleri: Eğitim Değerlendirme ve Etki Ölçümü Raporu

Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk Seminerleri: Eğitim Değerlendirme ve Etki Ölçümü Raporu

Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi

Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk Seminerleri Eğitim Değerlendirme ve Etki Ölçümü Raporu

Yazar: Burcu Yeşiladalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

İstanbul, Eylül 2019 

Rapor (PDF)

Bu rapor, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle yürütülmüş olan “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenmiş olan eğitim programı ile ilgilidir. Raporda eğitim programı için yürütülmüş olan değerlendirme ve etki ölçümü çalışmasının sonuçları yer almaktadır. Temmuz 2018-Temmuz 2019 arasında yürütülmüş olan proje ile kadın avukatların kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık alanında uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat ile uygulamalar konusundaki bilgi, beceri ve farkındalığının artırılması, şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınların avukatlardan alacakları adli yardımın kalitesinin artırılarak adalete erişim mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Proje kapsamında 2019 yılının Ocak-Nisan ayları arasında adli yardım bürosuna kayıtlı kadın avukatlara yönelik İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Trabzon’da “Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadelede Hukuk” seminerleri düzenlendi. Seminerler ile katılımcıların kadının insan haklarına ilişkin uluslararası standartlar ve ulusal mevzuat ve toplumsal cinsiyet, kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddet gibi temel kavramlar konusundaki farkındalıklarının artırılması, ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelerle ilgili bilgi seviyelerinin yükseltilmesi, bu alandaki becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak ve bu bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmaları konusunda kendilerini teşvik etmek hedeflendi. Şiddet ve ayrımcılığa maruz kalan kadınlara yaklaşımda katılımcıların algılarını dönüştürmek, iletişim becerilerini geliştirmek, ayrıca katılımcıları toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili güncel meselelere ve tartışmalara aşina kılmak seminerlerin diğer hedefleri arasında yer alıyordu.

18-19 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul’da, 22-23 Şubat 2019’da Bursa’da, 22-23 Mart 2019’da Eskişehir’de ve 26-27 Nisan 2019’da Trabzon’da düzenlenen seminerlere toplam 93 kadın avukat katıldı. Seminer programı Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi mensupları ve bağımsız bir hukukçu/insan hakları aktivistinden oluşan 9 kişilik bir eğitimci kadrosu tarafından sunuldu. Seminerlerde toplumsal cinsiyet ve kadına yönelik şiddet, şiddete maruz kalan kadınlara yaklaşım, CEDAW Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı Kanun ve kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ele alındı. 

Proje kapsamında eğitim programını genel hatlarıyla değerlendirmek ve katılımcılar üzerindeki etkisini ölçmek için İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi mensubu Öğretim Görevlisi Burcu Yeşiladalı tarafından bir değerlendirme ve etki ölçümü çalışması yürütüldü. Bu raporun konusu olan etki değerlendirmesi çalışmasıyla, eğitim programını bir büyün olarak katılımcılar üzerindeki etkisinden bağımsız olarak incelemek ve programın bilgi birikimi, beceri geliştirme ve görüş, tavır ve davranış değişikliği bakımından katılımcılar üzerindeki etkisini ve değişimi ölçmek hedeflendi. Çalışma ile ayrıca eğitimde aktarılan bilginin katılımcılar üzerindeki bireysel düzeyde etkisi yanında çevrelerindeki kişi ve gruplar üzerindeki olası etkileri ve değişim incelenmeye çalışıldı. Rapor, değerlendirme ve etki ölçümü çalışması sonucunda elde edilen bulguları, yapılan gözlemleri ve uygulayıcı kuruluşlara yönelik tavsiyeleri içeriyor. Raporda ayrıca değerlendirme ve etki ölçümü çalışmasına yöntem ve içerik bakımından kaynaklık eden ve çalışmanın altyapısını oluşturan, arka plan bilgisi yer alıyor. 

Raporu PDF formatında indirmek için tıklayın.

Bu rapor Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın mali katkısı ile yürütülen “Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. Bu raporda dile getirilen görüşler raporun yazarına aittir ve rapor içeriği herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın veya İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.