Olağanüstü Hal ve İlgili Belgeler

Olağanüstü Hal ve İlgili Belgeler

Bu bölümde, Avrupa Konseyi'nin ve Birleşmiş Milletler'in olağanüstü hal ile ilgili temel belgelerine, Anayasa'nın ilgili maddelerine, Olağanüstü Hal Kanunu ve Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik'e ve olağanüstü hal ile ilgili genelge, karar, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, tebliğ ve benzeri belgelere yer verilmektedir.

 

Uluslararası Belgeler

Avrupa Konseyi

► Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Olağanüstü hallerde yükümlülükleri askıya alma

Madde 15

1. Savaş veya ulusun varlığını tehdit eden başka bir genel tehlike halinde her Yüksek Sözleşmeci Taraf, durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüde ve uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklere ters düşmemek koşuluyla, bu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklere aykırı tedbirler alabilir.
2. Yukarıdaki hüküm, meşru savaş fiilleri sonucunda meydana gelen ölüm hali dışında 2. maddeye, 3. ve 4. maddeler (fıkra 1) ile 7. maddeye aykırı tedbirlere cevaz vermez.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili diğer maddeleri:

 

Yaşam hakkı

Madde 2

1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infaz edilmesi dışında, hiç kimsenin yaşamına kasten son verilemez.
2. Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak bir güç kullanımı sonucunda meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline neden olmuş sayılmaz:

a) Bir kimsenin yasa dışı şiddete karşı korunmasının sağlanması;
b) Bir kimsenin usulüne uygun olarak yakalanmasını gerçekleştirme veya usulüne uygun olarak tutulu bulunan bir kişinin kaçmasını önleme;
c) Bir ayaklanma veya isyanın yasaya uygun olarak bastırılması

 

İşkence yasağı

Madde 3

Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.

 

Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı

Madde 4 (1. fıkra)

1. Hiç kimse köle ya da kul durumunda tutulamaz.

 

Kanunsuz ceza olmaz

Madde 7

1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde, suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
2. Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmalden suçlu bulunan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir.

 

► Tematik Bilgi Notu – Olağanüstü Hallerde Yükümlülükleri Askıya Alma

Avrupa Konseyi - Türkiye Olağanüstü Hal Belgeleri (İngilizce)

► Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muižnieks - Türkiye’de Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlerin İnsan Hakları Etkilerine ilişkin Memorandum

    (Memorandumun orijinal İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.)

► Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin Memorandumuna Karşı Adalet Bakanlığı Görüşleri

Venedik Komisyonu Türkiye Raporları 

•   15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi Sonrasında Çıkarılan 667-676 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Hakkında Venedik Komisyonu Görüşü (12 Aralık 2016)

•   Son Dönemde Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Medya Özgürlüğüne Dair Tedbirlere İlişkin Venedik Komisyonu Görüşü (13 Mart 2017)

•   Yerel Demokrasinin İşleyişi İle İlgili 1 Eylül 2016 Tarih ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükümlerine İlişkin Venedik Komisyonu Görüşü (9 Ekim 2017)

► İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Madde 2
1. Sözleşme'ye Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olaylarını önlemek için etkili kanuni, idari, adli veya başka tedbirleri alacaktır.
2. Hiç bir istisnai durum, ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahili siyasi istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez.
3. Bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin haklılığına gerekçe kabul edilemez.

 

► Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme

Madde 4

1. Ulusun hayatını tehdit eden ve varlığı resmen ilan edilmiş olan olağanüstü bir durumun ortaya çıkması halinde, bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, uluslararası hukuktan kaynaklanan diğer yükümlülüklerine aykırı olmamak ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din ya da toplumsal kökene dayalı bir ayrımcılık içermemesi kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde olmak üzere, bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerinden ayrılan tedbirler alabilirler.

2. Bu hükme dayanılarak Sözleşme'nin 6, 7, 8 (1. ve 2. fıkralar), 11, 15, 16 ve 18nci maddelerine aykırılık getirilemez.

3. Aykırılık hakkından yararlanmak isteyen bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, hangi hükümleri uygulamaktan kaçındıklarını ve bu davranışta bulunmalarına yol açan nedenleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılığıyla, bu Sözleşme'ye Taraf diğer Devletlere derhal bildireceklerdir. Böyle bir aykırılığı sona erdirdikleri tarih konusunda da yine aynı kanal aracılığıyla bir bildirimde bulunacaklardır.

 

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi'nin ilgili diğer maddeleri:

 

Madde 6

1. Her insanın doğuştan gelen yaşama hakkı vardır. Bu hak yasalarla korunacaktır. Hiç kimsenin yaşamı keyfi olarak elinden alınamaz.
2. Ölüm cezasını kaldırmamış olan ülkelerde idam hükmü, ancak suçun işlendiği anda yürürlükte olan yasalara uygun olarak ve bu Sözleşme ile Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümlerine aykırı olmamak şartı ile, en ağır suçlar için verilebilir. Bu ceza ancak yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş kesin bir karar üzerine uygulanabilir.
3. Yaşamdan yoksun bırakma eyleminin soykırım suçunu oluşturması durumunda, bu maddenin hiçbir hükmünün Sözleşme'ye Taraf Devletlerden hiçbirine Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümlerinden doğan herhangi bir yükümlülüğüne herhangi bir biçimde aykırılık olanağını vermeyeceği açıktır.
4. Ölüm cezasına çarptırılan herkesin, cezanın affedilmesini ya da daha hafif bir cezaya çevrilmesini istemeye hakkı vardır. Genel af, özel af ya da ölüm cezasının değiştirilmesi kararı her durumda verilebilir.
5. Ölüm cezası onsekiz yaşın altındaki kimseler tarafından işlenen suçlar için verilemez ve hamile kadınların idam cezaları yerine getirilemez.
6. Bu maddenin hiçbir hükmü, Sözleşme'ye Taraf herhangi bir Devlet tarafından, idam cezasının kaldırılmasını geciktirmek ya da önlemek için kullanılamaz.

 

Madde 7

Hiç kimse işkenceye ya da zalimane, insanlık dışı ya da küçük düşürücü muamele ya da cezalandırmaya maruz bırakılamaz. Özellikle, hiç kimse kendi özgür rızası olmadan tıbbi ya da bilimsel deneylere tabi tutulamaz.

 

Madde 8 (1. ve 2. fıkra)

1. Hiç kimse köle durumunda tutulamaz; kölelik ve köle ticaretinin her şekli yasaklanacaktır.

2. Hiç kimse kul durumunda tutulamaz.

 

Madde 11

Hiç kimse, sırf bir akitten doğan yükümlülüğünü yerine getiremediği gerekçesiyle hapsedilemez.

 

Madde 15

1. Hiç kimse, işlendiği zamanda ulusal ya da uluslararası hukuk bakımından suç sayılmayan bir fiil ya da ihmal yüzünden suçlu sayılamaz. Suç sayılan bir fiile, işlendiği zaman yürürlükte olan bir cezadan daha ağır ceza verilemez. Fiilin işlenmesinden sonra yasalarda bu fiile karşılık daha hafif bir ceza öngörülecek olursa, fiili işleyene bu ikinci ceza uygulanır.
2. Bu maddenin hiçbir hükmü, işlendiği sırada uluslar topluluğunun kabul ettiği genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir fiil ya da ihmal yüzünden bir kimsenin yargılanmasını ya da cezalandırılmasını engelleyemez.

 

Madde 16

Herkes, her yerde, kanun önünde kişi olarak tanınma hakkına sahip olacaktır.

 

Madde 18

1. Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olacaktır. Bu hak, herkesin istediği dine ya da inanca sahip olması ya da bunları benimsemesi özgürlüğünü ve herkesin aleni veya özel olarak bireysel ya da başkaları ile birlikte toplu olarak, kendi din ya da inancını ibadet, icra, bunun icaplarını yerine getirme ya da öğretme bakımından ortaya koyma özgürlüğünü de içerir.
2. Hiç kimse, kendi seçtiği bir din ya da inanca sahip olma ya da bunu benimseme özgürlüğünü zedeleyecek bir baskıya maruz bırakılamaz.
3. Bir kimsenin kendi dinini veya inançlarını ortaya koyma özgürlüğüne ancak yasalarla belirlenen ve kamu güvenliğini, düzenini, sağlığını, ahlakını ya da başkalarının temel hak ve özgürlüklerini korumak için gerekli kısıtlamalar getirilebilir.
4. Bu Sözleşme'ye Taraf Devletler, ana-babaların ve, uygulanabilir olan durumlarda, yasalarca saptanmış vasilerin, çocuklarına kendi inançlarına uygun bir dinsel ve ahlaki eğitim verme özgürlüklerine saygı göstermekle yükümlüdürler.

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Genel Yorum No 5: Derogasyonlar (İngilizcesi için tıklayınız.)

► Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Genel Yorum No 29: Olağanüstü Hallerde Derogasyonlar (İngilizcesi için tıklayınız.)

Birleşmiş Milletler - Türkiye Olağanüstü Hal Belgeleri (İngilizce)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörlerinin Açıklaması (17 Ocak 2018) 

 

Ulusal Belgeler

► Anayasa

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

Madde 15 - Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla,  durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

 

Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı

Madde 119 – Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

 

Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı

Madde 120 - Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

 

Olağanüstü hallerle ilgili düzenleme

Madde 121 - Anayasanın 119 ve 120nci maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilir, Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

119uncu madde uyarınca ilan edilen olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hallerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, Anayasanın 15inci maddesindeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağı, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağı, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceği, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağı ve olağanüstü yönetim usulleri, Olağanüstü Hal Kanununda düzenlenir.

Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilir. Bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur; bunların Meclisce onaylanmasına ilişkin süre ve usul, İçtüzükte belirlenir.

 

► Olağanüstü Hal Kanunu

► Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

 

18 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete

• Yıllık İzinlerin Kaldırılması ile İlgili 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

21 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete

• Anayasanın 120 nci Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendine Göre, Ülke Genelinde 21/7/2016 Perşembe Günü Saat 01.00’dan İtibaren Doksan Gün Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

22 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete

• Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar

 

23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete

KHK/667 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

(667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.)

• 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

• Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

24 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete

• Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

• Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371)

 

25 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete

• 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile İlgili 2016/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete - 2. Mükerrer

KHK/668 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.)

 

31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete

KHK/669 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

(669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce bilgi notu için tıklayınız.)

 

2 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete

• Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

 

9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete

• 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile İlgili 2016/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete

KHK/670 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce bilgi notu için tıklayınız.)

KHK/671 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce bilgi notu için tıklayınız.)

• Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

 

1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete - Mükerrer

KHK/672 Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname

(672 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile igili İngilizce bilgi notu için tıklayınız.)

 

1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete - 2. Mükerrer

• KHK/673 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(673 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce bilgi notu için tıklayınız.)

KHK/674 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce bilgi notu için tıklayınız.)

 

3 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 31/08/2016 Tarihli ve 2016/428 Sayılı Kararı

• Milli Savunma Bakanlığının 02/09/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Komisyon Kararı

 

9 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete

• 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

6 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 04/10/2016 Tarihli ve 2016/430 Sayılı Kararı

 

7 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete

• Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

 

13 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete

• Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

 

14 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete

Milli Savunma Bakanlığının 13/10/2016 Tarihli ve 2016/2 Sayılı Komisyon Kararı

 

21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete

İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkında 2016/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

27 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete - Mükerrer

• Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete

• Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

• Ankara İli Kazan İlçesinin Adının Kahramankazan Olarak Değiştirilmesine ve Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

• KHK/675 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Fransızca metni için tıklayınız. KHK ile ilgili Fransızca Bilgi Notu için tıklayınız.

• KHK/676 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Fransızca metni için tıklayınız. KHK ile ilgili Fransızca Bilgi Notu için tıklayınız.

 

1 Kasım 2016 tarihli Açıklama

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "Açık Çek" isimli Raporuna karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıkları Ortak Basın Açıklaması

 

2 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete

• Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 01/11/2016 Tarihli ve E: 2016/9, K: 155 Sayılı Kararı

 

4 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/166, K: 2016/159 Sayılı Kararı (İptal davası: 668 Sayılı KHK hakkında)

Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/167, K: 2016/160 Sayılı Kararı (İptal davası: 669 Sayılı KHK hakkında)

 

8 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/171, K: 2016/164 Sayılı Kararı (İptal davası: 670 Sayılı KHK hakkında)

Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/172, K: 2016/165 Sayılı Kararı (İptal davası: 671 Sayılı KHK hakkında)

 

22 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete

KHK/677 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(677 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

KHK/678 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

 

24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete

Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun

 

30 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete

• ​Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/11/2016 Tarihli ve 2016/434 Sayılı Kararı

 

16 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete

Harp Akademileri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete

Şehitlerimizin İsimleri ve Yakınlarına Yapılacak Yardımlar ile İlgili 2016/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/12/2016 Tarihli ve 2016/446 Sayılı Kararı

 

5 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete

• Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

 

6 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete - Mükerrer

• ​KHK/679 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(679 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

KHK/680 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

KHK/681 Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(681 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

 

14 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete

Emekli Subay ve Astsubayların Millî Savunma Bakanlığında Personel ve Askeri Öğrenci Temin Faaliyetine Yönelik Hizmetlerde Görevlendirilmesine Dair Yönetmelik

 

18 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete

Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Bağlı İşyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası Tarafından Uygulanmakta Olan Grevin Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

 

20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete - Mükerrer

Bazı İşyerlerinde Birleşik Metal İşçileri Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

 

23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete

​• KHK/682 Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(682 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

KHK/683 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(683 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

KHK/684 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(684 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

KHK/685 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

 

7 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete - Mükerrer

• KHK/686 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Fransızca metnine ulaşmak için tıklayınız . KHK ile ilgili Fransızca Bilgi Notu için tıklayınız

 

9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete

• ​KHK/687 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Fransızca metnine ulaşmak için tıklayınız . KHK ile ilgili Fransızca Bilgi Notu için tıklayınız

 

21 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 13/02/2017 Tarihli ve  2017/35 Sayılı Kararı

 

24 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 23/02/2017 Tarihli ve  2017/36 Sayılı Kararı

 

1 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete

Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

9 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2016/35094 Başvuru Numaralı Kararı (Bireysel başvuru: Murat Hikmet Çakmakcı)

Anayasa Mahkemesinin 16/2/2017 Tarihli ve 2016/41934 Başvuru Numaralı Kararı (Bireysel başvuru: Hacı Osman Kaya)

 

18 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 17/03/2017 Tarihli ve 2017/113 Sayılı Kararı

 

29 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete - Mükerrer

• KHK/688 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(688 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız)

 

30 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/03/2017 Tarihli ve 2017/664 Sayılı Kararı

 

4 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 03/04/2017 Tarihli ve 2017/665 Sayılı Kararı

 

18 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete - Mükerrer

• Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

 

29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete - Mükerrer

• KHK/689 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız)

 

• KHK/690 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız.)

 

6 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 04/05/2017 Tarihli ve 2017/681 Sayılı Kararı

• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 05/05/2017 Tarihli ve 2017/682 Sayılı Kararı

 

9 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete

• DÜZELTME Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 2017/681 ve 2017/682 Sayılı Kararları ile İlgili

 

22 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete

• Bazı İşyerlerinde Kristal-İş Sendikası Tarafından Alınan Grev Kararının Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden Ertelenmesi Hakkında Karar

 

1 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete

• Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 31/05/2017 Tarihli ve 2017/684 Sayılı Kararı

 

22 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete-2.Mükerrer

KHK/691 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(691 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız. KHK ile İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız)

 

30 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete

• Anayasa Mahkemesi-Aydın Yavuz ve Diğerleri Başvurusu

 

12 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete-Mükerrer

• Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar

 

14 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete-Mükerrer

KHK/692 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili İngilizce Bilgi Notu İçin Tıklayınız)

 

18 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete-Mükerrer

• Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

 

26 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete

• Anayasa Mahkemesi'nin 19/7/2017 Tarihli ve 2016/29085 Başvuru Numaralı Kararı (Sait Orçan Başvurusu)

• Anayasa Mahkemesi'nin 19/7//2017 Tarihli ve 2016/36550 Başvuru Numaralı Kararı( Ramazan Korkmaz Başvurusu)

• Anayasa Mahkemesi'nin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/22302 Başvuru Numaralı Kararı (Pınar Bayram Başvurusu)

• Anayasa Mahkemesi'nin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/ 25923 Başvuru Numaralı Kararı (Remziye Duman Başvurusu)

 

29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete

Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2017/702 sayı ve 28/07/2017 Tarihli Kararı

 

1 Ağustos Tarihli 2017 tarihli Resmi Gazete

Anayasa Mahkemesi-Selçuk Özdemir Başvurusu

 

25 Ağustos Tarihli 2017 tarihli Resmi Gazete

• KHK/693 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

• KHK/694 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(694 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin İngilizce metni için tıklayınız. 693 ve 694 Sayılı KHK'lar ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için tıklayınız)

 

18 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete -Mükerrer

Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

 

 Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi 28 Kasım 2017 Tarihli ve 1652 Sayılı Kararı

•  685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. maddesi Uyarınca Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Tarafından Verilen Kararlara Karşı Açılan Davaların Görüleceği İdare Mahkemeleri

 

Olağanüstü Hal İnceleme İşlemleri Komisyonunun Kararları Hakkında Duyurusu (22 Aralık 2017) 

22 Aralık 2017 Tarihi İtibariyle Komisyon Önüne Gelen Başvuruların Sayısı ile Komisyonun Yürüttüğü Sürece İlişkin Bilgilendirme Duyurusu 

 

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete

• KHK/695 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle İlgili İngilizce Bilgi Notu İçin Tıklayınız)

• KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İngilizce Metni İçin Tıklayınız. KHK ile ilgili İngilizce Bilgi Notu için Tıklayınız)

 

12 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

• KHK/697 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

(697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili İngilizce Bilgi Notu İçin Tıklayınız)

 

18 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete-Mükerrer

• Olağanüstü Halin Uzatılmasına Dair Karar

 

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Duyurusu (18 Ocak 2018)

• ​18 Ocak 2018 Tarihi İtibariyle Komisyon Önüne Gelen Başvuruların Durumu ve Başvuru Takip Sistemi Hakkında Duyuru

 

19 Ocak 2018 Tarihli Resmi Gazete

• Anayasa Mahkemesi'nin 11/01/2018 Tarih ve 2016/50972  Başvuru Numaralı Kararı (Turhan Günay Başvurusu)

• Anayasa Mahkemesi'nin 11/01/2018 Tarih ve 2016/23672 Başvuru Numaralı Kararı (Mehmet Hasan Altan Başvurusu-2)

• Anayasa Mahkemesi'nin 11/01/2018 Tarih ve 2016/16092 Başvuru Numaralı Kararı (Şahin Alpay Başvurusu) 

• Anayasa Mahkemesi'nin 11/01/2018 Tarih ve 2016/15586 Başvuru Numaralı Kararı (Alparslan Altan Başvurusu)

 

8 Mart 2018 Tarihli Resmi Gazete-Mükerrer

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesi Hakkında Kanun

• 7069 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7070 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7071 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7073 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma İle İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7074 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7075 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun

• 7076 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7077 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7078 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7079 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

• 7080 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7081 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair  Kanun

• 7082 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7083 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7084 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7085 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul edilmesine Dair Kanun

• 7086 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7087 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7088 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7089 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7090 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7091 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7092 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

• 7098 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

 

18 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete -Mükerrer

• Olağanüstü Halin Uzatılması Kararı 

Bu sayfa, 14 Mayıs  2018 tarihinde güncellenmiştir.