Avrupa Konseyi - Denetim Usulleri

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen hakların ihlal edildiğini iddia eden bireysel veya devlet başvuruları hakkında hüküm verir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin görevleri, insan haklarına saygı duyulmasını sağlamak, devletin insan hakları alanındaki çabalarına ve insan hakları konusundaki eğitimlere yardımcı olmak, insan hakları alanındaki yetersizlikleri saptamak ve insan hakları alanında sorumlu diğer kurumların çalışmalarını kolaylaştırmaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu

Komisyonun amacı ırkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve ırk, renk, dil, din, uyrukluk ya da etnik köken temelindeki ayrımcılıklar da dâhil olmak üzere hoşgörüsüzlükle mücadeledir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi

Avrupa Sosyal Şartı’nın denetim organı olan Komite, taraf devletlerin sunduğu raporlar üzerinden denetim yapar. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi

Ziyaret usulüyle denetim yapan Komite, İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin denetim organıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu

İstanbul Sözleşmesi’nin izleme mekanizmasının amacı, Sözleşme'ye taraf devletlerin Sözleşme’yi uygulamasını değerlendirmek ve geliştirmektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Komitesi

Türkiye Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’na taraf olmadığından, bu Komite'nin denetimine tâbi değildir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), yolsuzlukla mücadele etmek ve yolsuzluğu önlemeye yönelik Avrupa Konseyi standartlarının taraf Devletlerce uygulanmasını değerlendirmek için 1999 yılında Avrupa Konseyi tarafından kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu

Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu), Avrupa Konseyi’nin anayasal konulardaki danışma organıdır. Komisyon’un görevi, Avrupa Konseyi’ne üye Devletlere hukuki tavsiyelerde bulunarak demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin mekanizmalarını Avrupa standartlarıyla uyumlaştırmak isteyen Devletlere yardımcı olmaktır. Komisyon çalışmalarını, demokratik kurumlar ve temel haklar, anayasa yargısı ve seçimler ile siyasi partiler alanlarında yürütmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.