TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

 

Genel Bilgi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 5840 sayılı Kanun ile 2009 yılında kurulmuştur. Komisyon TBMM bünyesinde yer alan ihtisas komisyonların birisidir ve TBMM dışında bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır. 5840 sayılı Kanun’da Komisyon’un görevleri ve yetkileri:

 • Kendisine esas veya tali olarak havale edilen işleri görüşmek, Başkanlığın talebi üzerine ya da istenildiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnamelerin kadın erkek eşitliği konusunda T.C. Anayasasına, uluslararası gelişmelere ve yükümlülüklere uygunluğunu inceleyerek ihtisas komisyonlarına görüş sunmak,
 • Her yasama yılının sonunda Türkiye’deki kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik gelişmelere ve Komisyonun o yılki faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlamak ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmak,
 • Kadın hakları ile kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak diğer ülkelerdeki ve uluslararası kuruluşlardaki gelişmeleri takip etmek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak ve bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisini bilgilendirmek,
 • Kadın erkek eşitliği konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ilişkin gerekli bilgi ve dokümanları temin etmek,
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların kadın erkek eşitliği ve kadın hakları konusundaki hükümleri ile T.C. Anayasası ve diğer ulusal mevzuat arasında uyum sağlamak için yapılması gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri belirlemek,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca havale edilen kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek,
 • Kadın erkek eşitliği konusunda kamuyu bilgilendirici etkinlikler yapmak,
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu görevlerini yerine getirmek üzere, Komisyon görevleri ile ilgili olarak genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile gerçek ve tüzel kişilerden kanunlarda öngörülen usullere uyarak bilgi istemek ve ilgililerini çağırarak bilgi almak

olarak sayılmıştır.

Komisyon, görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanabilmekte ve gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgisine başvurabilmekte ve Ankara dışında da çalışabilmektedir. Komisyon kendisine yapılan başvurular üzerine olduğu gibi, herhangi bir başvuru olmaksızın da gerekli gördüğü konularda inceleme ve araştırma yapabilmektedir. Ayrıca Komisyon üyeleri tarafından incelenmek üzere çeşitli konular gündeme getirilebilmektedir.

 

Mevzuat

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu

Başvuru Usulü

 • Komisyon, cinsiyetçi yargılar sonucu kamusal ve özel alanda yaşanan mağduriyetler ve hak ihlalleri, iş yerinde psikolojik taciz (mobbing), işe alım süreçlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık, kötü muamele, şiddet gibi konularda başvurucuların iddialarını incelemekte ve gerekli görülmesi halinde ilgili mercilere konunun iletilerek kurumlar arası koordinasyonu sağlamakta ve süreç hakkında başvurucuyu bilgilendirmektedir.
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na ancak yazılı olarak ve bir dilekçe ile başvurulabilmektedir.
 • Komisyon'a yapılan başvuruların yazılı dilekçelerinde dilekçe sahibinin adı-soyadı, imzası, iş ve ikametgâh adresi ile telefon bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
 • Belirli bir konuyu ihtiva etmeyen, yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar ve dilekçede bulunması zorunlu şartları taşımayan dilekçeler incelenmemektedir.
 • Dilekçelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı'na hitaben yazılması, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 06543 Bakanlıklar ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.