Avrupa Konseyi - Sözleşmeler

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa Konseyi’nin ilk insan hakları sözleşmesi olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ağırlıklı olarak medeni ve siyasi hakları güvence altına almaktadır. Yıllar içinde Sözleşme’nin kapsamı, Protokollerle eklenen yeni haklarla genişlemiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvurularla ilgili olarak yargılama sürecine katılacak kişilere bağışıklık ve kolaylıklar sağlanmasını amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 1 Numaralı Protokol

Protokol, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş olan mülkiyet, eğitim ve serbest seçim haklarını güvence altına almaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 2 Numaralı Protokol

Protokol, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tavsiye görüşü verme yetkisini düzenlemiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 3 Numaralı Protokol

Protokol, Sözleşme’nin ilk metnindeki 29. , 30. ve 31. maddeleri değiştirmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 4 Numaralı Protokol

Türkiye'nin henüz onay belgesini tevdi etmediği bu Protokol, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenmemiş olan seyahat ve yerleşme özgürlüğüne, vatandaşların sınır dışı edilmesi yasağına, yabancıların topluca sınır dışı edilmesi yasağına ve borçtan ötürü hapis yasağına yer vermektedir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 5 Numaralı Protokol

Protokol, Sözleşme’nin ilk metnindeki 22. ve 40. maddeleri değiştirmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 6 Numaralı Protokol

Protokol, barış zamanlarında ölüm cezasını kaldırmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 7 Numaralı Protokol

Protokol, ceza davalarında temyiz hakkına, haksız mahkûmiyetten ötürü tazminat hakkına, aynı suçtan ötürü ikinci kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkına, eşler arasındaki eşitliğe ve yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin usul güvencelerine yer vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 8 Numaralı Protokol

Protokol, Sözleşme’nin 20. , 21. , 23. , 28. , 29. , 30. , 31. , 34. , 40. , 41. ve 43. maddelerini değiştirmiştir. Fakat 11 Numaralı Protokol’ün 1998 yılında yürürlüğe girmesiyle 8 Numaralı Protokol işlevini yitirmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 9 Numaralı Protokol

Sözleşme’nin 31. , 44. , 45. ve 48. maddelerini değiştiren bu Protokol, 11 Numaralı Protokol’ün 1998 yılında yürürlüğe girmesiyle 9 Numaralı Protokol işlevini yitirmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 10 Numaralı Protokol

Bakanlar Komitesi'nin karar yeter sayısını değiştirmeyi amaçlayan bu Protokol 25 Mart 1992 tarihinde imzaya açılmış; fakat Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf bütün devletler tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 11 Numaralı Protokol

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi denetim usulünü köklü şekilde değiştiren bu, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaldırılmış, bu organların yerine tam zamanlı görev yapmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 12 Numaralı Protokol

Protokol, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer almasa dahi taraf devletçe hukuken tanınmış olan tüm hakları kapsayacak genel bir ayrımcılık yasağına yer vermekte, böylece ayrımcılık yasağının kapsamını genişletmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 13 Numaralı Protokol

13 Numaralı Protokol, ölüm cezasını her koşulda kaldırmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 14 Numaralı Protokol

11 Numaralı Protokol'den sonra Mahkeme'nin işleyişine ilişkin en kapsamlı değişiklikleri içeren bu Protokol, Mahkeme'nin başvuruları tek yargıç, üç yargıçtan oluşan bir komite veya daire olarak ele almasını öngörmekte ve kabuledilebilirlik koşullarına bir yenisini eklemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 15 Numaralı Protokol

Protokol ile Sözleşme’nin başlangıç kısmına Sözleşme'de güvence altına alınan haklarla ilgili asli yükümlülüğün devletlere ait olduğuna vurgu yapan yeni bir cümle eklenmiş ve  bireysel başvuruların iç hukuk yollarının tüketilmesinden itibaren altı ay içerisinde yapılmasına ilişkin kural değiştirilerek, süre dört aya indirilmiştir. Bunlar dışında da değişiklikler öngören Protokol, henüz yürürlüğe girmemiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 16 Numaralı Protokol

Protokol, ulusal düzlemdeki yüksek mahkemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden tavsiye görüşü istemesi olanağı getirmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Sosyal Şartı

Sosyal hakları güvence altına alarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile insan hak ve özgürlüklerine sağlanan güvenceyi destekleyen Avrupa Sosyal Şartı, 18 Ekim 1961 tarihinde imzaya açılmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Sosyal Şartı'na Ek Protokol

Ek Protokol ile Avrupa Sosyal Şartı’na, cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaksızın fırsat eşitliği ve eşit muamele görme hakkı, işçilerin işletmede bilgilendirilme ve kendilerine danışılma hakkı, işçilerin çalışma koşulları ve çalışma ortamının belirlenmesinde ve geliştirilmesinde yer alma hakları ve yaşlıların sosyal korunma hakları eklenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Sosyal Şartı'na Değişiklik Getiren Protokol

Taraf devlet raporlarının incelenmesi usulüne ilişkin değişiklikler öngören bu Protokol, 21 Ekim 1991 tarihinde imzaya açılmış; fakat henüz yürürlüğe girmemiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Sosyal Şartı'na Ek Toplu Şikâyet Sistemi Öngören Protokol

Protokol’de Avrupa Sosyal Şartı’na ilişkin toplu şikâyet usulüne yer verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, bir yandan Avrupa Sosyal Şartı’nda ve Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokol’de yer alan hakları geliştirirken, diğer yandan bir takım yeni haklara yer vermektedir. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, 1961 tarihli Avrupa Sosyal Şartı'nı ortadan kaldırmamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi

Sözleşme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde yer alan kötü muamele yasağını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 3. maddenin ancak mağduriyetin ortaya çıkmasından sonra işletilebilmesi karşısında, bu Sözleşme'nin amacı bu tür mağduriyetlerin ortaya çıkmasını önlemektir. Bu amaç doğrultusunda, Sözleşme'nin 1. maddesi ile Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi kurulması öngörülmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 1 Numaralı Protokol

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin işleyişine ilişkin değişiklikler öngören bu Protokol 4 Kasım 1993 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Mart 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 2 Numaralı Protokol

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin üyelerinin seçimine ilişkin değişiklik getiren Protokol 4 Kasım 1993 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Mart 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi

Yabancı işçilerin çalışma ve ikamet koşullarıyla, sosyal güvenlik ve eğitim gibi haklarını düzenleyen bu Sözleşme 24 Kasım 1977 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Avrupa Şartı

Sözleşme ile Bölgesel diller ile azınlık dillerinin eğitimde, yargı makamları önünde, idareyle ilişkilerde ve kamu hizmetlerinin alımında, medyada ve hayatın çeşitli alanlarında kullanılması, öğretilmesi ve geliştirilmesi hakkını güvence altına alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

“Özerk Yerel Yönetim” kavramını tanımlayan ve kapsamını belirleyen Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, vatandaşlara yakın bir yönetimin, ancak gerçek yetkilerle donatılmış yerel yönetimlerle mümkün olduğu gerçeğinden hareketle benimsenmiş bir uluslararası antlaşmadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi

Sözleşme’nin amacı, terörizmin ve onun insan haklarından yararlanılmasına ilişkin olumsuz etkilerinin ulusal ve uluslararası seviyede önlenmesi yönündeki çabaların artırılmasıdır. Sözleşme esas olarak terörizme yönelik önleyici tedbirlere ve terör mağdurlarının korunmasına yer vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’ne Ek Protokol 

Protokol, Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’nin uygulanmasını desteklemek amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda Avrupa’daki ilk ve tek bağlayıcı hukuki metindir. Ev içi şiddet de dahil olmak üzere, kadınları oransız biçimde etkileyen kadınlara yönelik her türlü şiddet biçimini içermektedir. Sözleşme, 81 ve bir ek maddeden oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

108 Nolu Sözleşme olarak da bilinen ve 27 maddeden oluşan Sözleşme'nin amacı; Sözleşmeye taraf her ülkede, uyruğu ve ikametgahı ne olursa olsun her gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güvence altına almaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.