Ulusal Belgeler

 

Afet ve İnsan Hakları derlemesinin bu bölümünde; Anayasa ve afetlerle ilgili temel mevzuata, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri sonrasında yayımlanan mevzuata ve olağanüstü hal ilanı ile ilintili yayımlanan mevzuata yer verilmektedir.

Anayasa

IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

Madde 15 – Savaş, seferberlik (…)10 veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler (…)11 dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

(10 21/1/2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “, sıkıyönetim” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.)
(11 7/5/2004 tarihli ve 5170 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ile, ölüm cezalarının infazı” ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.)

Olağanüstü hal yönetimi

Madde 119 – (Değişik: 21/1/2017-6771/12 md.) - Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.

► Olağanüstü Hal Kanunu

► Olağanüstü Hal Kurulu ve Büroların Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelik

► Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

(Bu Kanunun Adı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 62nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. Kanun'un eski hali için tıklayınız.)

► Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

► Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun

► Sivil Savunma Kanunu

► 

 

7 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

8 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

9 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

10 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

11 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

13 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

14 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

15 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

17 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

18 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

22 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

23 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

25 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

27 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

​28 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete

2 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete

3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete

​5 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete

​7 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete

​​8 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete

9 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

10 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

12 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

14 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

15 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

16 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

19 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

21 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

24 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

25 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

28 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

30 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete

5 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

6 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

10 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

11 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

12 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

​13 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

​15 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

​18 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

​20 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

​28 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

​29 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

1 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

3 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

5 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

6 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

7 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

12 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

14 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

15 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

17 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

22 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

25 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

26 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

30 Mayıs 2023 Tarihli Resmi Gazete

4 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

5 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

8 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

16 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

18 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

26 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

27 Haziran 2023 Tarihli Resmi Gazete

3 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete

7 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete

8 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete
12 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete
14 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete
15 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete
17 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete
25 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete
27 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete
28 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete

29 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete

31 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazete

2 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

3 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

4 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

5 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

6 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

7 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

9 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

14 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

16 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

18 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

20 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

21 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

22 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

27 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

28 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

3 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

4 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

5 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

6 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

7 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

9 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

12 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

15 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

17 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

18 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

21 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

24 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

26 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

27 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

28 Eylül 2023 Tarihli Resmi Gazete

2 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

4 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

6 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

7 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

8 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

9 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

14 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

22 Ekim 2023 Tarihli Resmi Gazete

3 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

9 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

11 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

17 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

18 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

21 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

29 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

1 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

3 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

12 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

26 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

28 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

30 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete

9 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

20 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

21 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

2 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete

13 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete

22 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete

1 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete

7 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete

12 Mart 2024 Tarihli Resmi Gazete

3 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete

 

Güncelleme Tarihi: 3 Nisan 2024